مشاهده و دریافت معرفی طرح ولایت دانشجویی (کشوری) 1397 در قالب چند رسانه ای.