کارگاه کلیپ و مستند

اساتید رویش

اساتید رویش

اساتید:
1. محمدرضا امامقلی
2. محمدرضا فهیمی
3. سعید زرآبادی
4. سید مهدی کرباسی
5. محمدرضا بورونی
6. محمد جواد معصومی
7. محمد فریدونی
8. سعید فضل زرندی

سرفصل‌ها:
۱. فیلم‌نامه مستند
پیام کلی، مخاطب، ضرورت و اهمیت، سوژه، ایده، موقعیت، فن مصاحبه
ایده‌پردازی
نقد و بررسی ایده و نهایی کردن آن با مربی ها ۲. تصویربرداری مقدماتی
کار با دوربین و تجهیزات صدا
کارگاه عملی تصویربرداری vox pop
۳. تدوین مقدماتی
مبانی تدوین
زیبایی شناسی تدوین vox pop

هزینه ثبت نام برای کارگاه کلیپ و مستند 150,000 تومان می باشد که باید پس از ثبت نام اولیه و گزینش  واریز شود

برای ثبت نام کلیک کنید