معرفی رویش

معرفی دوره

دوره آموزشی رویش با هدف حمایت از کنشگران فعال در فضای مجازی و شبکه­های اجتماعی در قالب آموزش بایسته­ها و تکنیک­های آن طراحی و برنامه­ریزی شده است. این دوره در دو حوزه تکنیکی ناظر به مهارت­ها و تاکتیکی ناظر به محتوا ورود دارد. تأکید طراحان این دوره بر آموزش کاربردی این کنشگری فعال ما را به آن داشت که از سرفصل­ها و اساتید کاربردی در این دوره استفاده شود لذا در حوزه سرفصل­ها و به تبع اساتید، از کسانی استفاده می­شود که در فضای مجازی و شبکه­های اجتماعی نفش مؤثر دارند. مخاطبین این دوره با توجه به ظرفیت شناسی عملکرد فعال دانشجویی در فضای مجازی، را دانشجویان فعال در فضای توئیتر و اینستاگرام تشکیل می­دهد و ویژگی نخبگانی بودن این دوره مستلزم گزینش مخاطبین به منظور ورود به دوره است.