خلاصه مباحث ارائه شده در کتب 6 جلدی «سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی»

باسمه تعالی

 

بدون تردید در علوم بشری با مجموعه ای از قضایا مواجه هستیم. برای هر محققی این پرسش به وجود می آید که با چه میزانی، در مورد گزاره های آن داوری کند و با چه ابزاری آن را بشناسد و بر چه اساسی معیار صدق و کذب آن ها را تشخیص دهد؟ در این میان، معرفت شناسی، علمی است که به اینگونه مباحث اساسی می پردازد و درباره هر یک از آن ها بحث و کاوش می کند. امروزه بحث از معرفت شناسی به ویژه در حوزه دینی فراگیر شده است. همچنین بحث از اساسی ترین مباحث معرفت شناسی نظیر علم حضوری، علم حصولی و حقیقت صدق و معیار آن و همچنین شرح مباحث مربوط به معرفت دینی و مبانی آن مانند تعدد قرائت ها، پلورالیسم دینی، تعارض معرفت های دینی و ... از جمله مباحث مطرح شده در جلد اول این کتاب است.

 

جلد دوم این کتاب به بررسی «اندیشه های بنیادین اسلام» در قلمرو انسان، وحی، نبوت و امامت می پردازد. در این نوشتار که در ده درس سامان یافته است، مباحثی درباره شناخت انسان و ابعاد وجودی او مطرح شده و مولفان کوشیده اند تا ضرورت نیاز به دین،  هدایت الهی، آموزه های وحیانی و  هادیانی الهی برای انسان ها را ثابت کنند. در همین راستا سه درس نخستین به مباحث انسان شناسی اختصاص داده شده و در درس چهارم ضرورت وحی و دلیل نیازمندی به آن بررسی شده است. درس های ششم و هفتم به مباحث قرآن شناسی می پردازد و در درس هفتم با تبیین بحث زبان قرآن و فرهنگ عصر نزول، وحیانی بودن الفاظ قرآن اثبات و دیدگاه بشری بودن آن نقد شده است. موضوع درس هشتم خاتمیت و جامعیت است. در درس نهم، امامت و سرانجام در درس دهم مهدویت و آسیب شناسی مسأله انتظار مطرح شده است.

 

انسان همواره با انبوهی از گزینه های رفتاری روبه روست که فقط می تواند تعداد محدودی از آن ها را برگزیند. برای ترجیح و تعیین گزینه ها عوامل گوناگونی وجود دارد، اما مهم تر از همه عامل عقلانی آگاهانه است که با در نظر گرفتن همه گزینه ها و تأثیر هریک در سعادت و کمال نهایی انسان ترجیح و تعیین گزینه های برتر، والاتر و ارزشمند تر را به عهده می گیرد و نقش خود را در شکل گیری اراده انسانی ایفا می کند. راز برتری و اشرفیت حقیقی انسان را باید در برخورداری از همین عامل و به کارگیری آن جستجو کرد. جلد سوم مجموعه حاضر از مجموعه کتب «مبانی اندیشه اسلامی» است که به اختصار به تشریح و تبیین مبانی اعتقادی ـ کلامی اسلام در باب انسان، وحی، نبوت، امامت و برخی از مهمترین مباحث مربوط به این موضوعات می پردازد. در جلد سوم این کتاب در قالب ده درس به تبیین و توضیح موضوعات انسان شناسی، وحی شناسی، پیامبر شناسی، قرآن شناسی، خاتمیت، امامت و مهدویت و آسیب شناسی مسأله انتظار پرداخته شده است.

 

علم اخلاق مقدمه ای است برای سعادت انسان و فلسفه اخلاق هدایتگر عقل به مکتب اخلاقی سعادت بخش و انسان ساز می باشد. جلد چهارم این کتاب برای آشنایی اجمالی با موضوع "فلسفه اخلاق" با هدف تعیین چارچوبی کلی برای مکتبی اخلاقی است که راهنمای انسان به سعادت حقیقی اوست. روش بحث برای یافتن منشا و ملاک ارزش اخلاقی و داوری درباره نظریات مختلف مکاتب اخلاقی در این خصوص، روش عقلی است و در موارد لازم به توصیف این نظریات پرداخته شده است.

 

جلد پنجم این کتاب پژوهشی است در قلمرو فلسفه حقوق که جهت ارائه مباحث بنیادین این رشته علمی به دانشجویان رشته حقوق تدوین شده است. در پژوهش حاضر، ضمن پرداختن به کلیات مربوط به علم حقوق و خصوصیات آن، مکاتب مهم حقوقی مانند حقوق طبیعی، حقوق پوزیتویستی، مکتب حقوقی اسلام معرفی و مبانی و اصول حاکم بر آن تبیین گردیده است. در ادامه هدف حقوق، کارکرد و دیدگاه های مکاتب مختلف اسلامی درباره آن بیان شده، منابع حقوق و نظام ‏های حقوقی در جهان تبیین گردیده است. در بخش‏ های دیگر سعی شده است تا نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی سوسیالیسم و نظام حقوقی یهود و مسیحیت مقایسه شود. در پایان هر درس، خلاصه درس و پرسش‏ های مربوط به آن آمده است.

 

جلد ششم مجموعه حاضر، پژوهشی است در زمینه حکومت اسلامی و ولایت فقیه تهیه شده است. این کتاب با طرح بحث فلسفه سیاسی، مفهوم سیاست، فلسفۀ سیاست و علم سیاست، به نسبت میان اسلام و سیاست می ­پردازد سپس با تبیین مفهوم سکولاریسم درصدد شناخت انگیزه ترویج و مبانی و لوازم سکولاریسم است و در انتها ماهیت حکومت دینی و جایگاه ولایت فقیه در آن بیان می شود.

 

33638_600_800
33640_600_800
33633_600_800
33637_600_800
33636_600_800
33634_600_800