استاد نادر طالب زاده

رزومه استاد

درباره استاد

دسته بندی:

بصیرتی سیاسی

تاریخ استاد :

3 تیر 1397