اساتید دوره رویش

 

همچنین اساتید این دوره عبارتند از:

دکتر حسن عباسی [رئیس مرکز بررسی­های دکترینال (اندیشکده یقین)]

سید پویان حسین پور

سید سجاد طباطبایی

علی رجبی